Klasa dwujęzyczna – sprawdzian kompetencji językowych

Poniżej zamieszczamy informacje na temat zakresu materiału z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o przyjęcie do klasy I dwujęzycznej oraz przykładowy test kompetencji z kluczem odpowiedzi. Przypominamy, że test kompetencji odbędzie się na terenie szkoły 7 czerwca o godz. 12.00 (60 min.). Przystępują do niego wszystkie osoby, które we wniosku rekrutacyjnym wskazują klasę dwujęzyczną jako I, II lub III wybór.

ZAKRES MATERIAŁU
z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek do klasy I dwujęzycznej
LO w Trzebnicy


Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty (poziom A2+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).


Program nauczania języka angielskiego klasy dwujęzycznej jest kontynuacją programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów i kandydatek wymagane jest opanowanie w jak najwyższym stopniu sprawności językowych wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.


Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

Sprawność rozumienia tekstu czytanego i słuchanego:


● rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów,
● pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
● rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
● rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów,
● wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu,
● analiza czytanego/słuchanego tekstu pozwalająca na streszczenie informacji w nim podanych (mediacje językowe).

Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych:


● umiejętność tłumaczenia fragmentów zdań z języka polskiego na angielski,
● znajomość zasad słowotwórstwa (zadanie otwarte),
● umiejętność uzupełnienia zdania o właściwe słowo lub właściwą
strukturę gramatyczną (zadanie zamknięte).

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności opisany jest na stronach 15-17 w Informatorze egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na stronie internetowej CKE.
Link do informatora:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

Zakres tematyczny słownictwa pokrywa się z tematami działów w Repetytoriach Ósmoklasisty (Człowiek, Miejsce zamieszkania, Życie prywatne, Edukacja, Świat przyrody, Podróżowanie i turystyka, Żywienie, Zdrowie, Nauka i technika, Sport, Praca, Zakupy i usługi, Kultura , Życie społeczne) . Wymagany poziom słownictwa A2+.

Oprac.: zespół nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy