Rekrutacja 2021/22

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rekrutacyjną na rok szkolny 2021/22 oraz pobrania wniosku. Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do liceum w godz. 8.00 – 15.00. UWAGA! Kandydaci i kandydatki do klasy 1d (dwujęzycznej), wskazujący tę klasę jako pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru, składają wnioski do 31 maja, a następnie 2 czerwca przystępują do testu kompetencji językowych.

Dalsze informacje poniżej:

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Terminy w postępowaniu do naszego liceumRodzaj czynności
Od 17 do 31 maja 2021r. do godz. 15.00Skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów(-ek) do klasy dwujęzycznej)
2 czerwca 2021 r. godz. 12.00 Sprawdzian kompetencji językowych (do­ty­czy kan­dy­da­tów(-ek) do klasy dwujęzycznej)
17 czerwca 2021r. od godz. 9.00po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 rZło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data(-kę) wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów(-ek) do klasy dwujęzycznej
od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.  Zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data(-kę) wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów(-ek) do klasy dwujęzycznej
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  22 lipca 2021r.Po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów(-ek) za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.,Po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmioklasisty
2 sierpnia 2021r.Po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów(-ek) przy­ję­tych i kan­dy­da­tów(-ek) nieprzyjętych