Walne zebranie SAPLO

ZAPROSZENIE

             do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy                                   z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu o przepis § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 17.00 w dużej sali na parterze trzebnickiego ratusza (Rynek Ratusz).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia :

1.  Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2.  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3.  Wybór Protokólanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego

   Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;                                                                                             5.  Przyjęcie porządku obrad;                                                                                                                            6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7.  Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2019

    roku,  w tym sprawozdania merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie 

    działalności pożytku publicznego w 2019 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie 

    przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok;                                                                              8.  Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z

     podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019;                                            9.  Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2019 roku, wraz z podjęciem uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;                                                                              10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia

     za rok 2019;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia;

12. Dyskusja i wolne wnioski;

13. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                                                                                                          Za Zarząd Stowarzyszenia        

                                                                                 Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO