Zarządzenie dyrektora w sprawie kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, z powodu awarii dziennika elektronicznego i braku możliwości przesłania Państwu informacji dotyczącej kształcenia na odległość publikujemy ją poniżej.

  1. Od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zorganizowane zostanie kształcenie uczennic i uczniów na odległość.
  2. Nauczycielki i nauczyciele wykorzystają dziennik elektroniczny oraz dostępne formy komunikacji interpersonalnej (e-mail, komunikatory i/lub platformy cyfrowe) do kontaktu z młodzieżą oraz rodzicami w celu realizacji podstawy programowej z nauczanych przedmiotów; wychowawczynie i wychowawcy klas będą kontaktować się z wychowankami i rodzicami oraz monitorować ilość i sposób przekazywania młodzieży materiałów i informacji.
  3. Współpraca z młodzieżą powinna uwzględniać możliwość dostępu ucznia/uczennicy do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych, różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki w domu; ma polegać na zdalnym przekazywaniu informacji wynikających z podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów (niekoniecznie wybranych podręczników), przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przeprowadzaniu czynności monitorujących postępy w nauce oraz ocenianiu ich z uwzględnieniem różnych form aktywności.
  4. Nauczyciel(-ka) przekazuje tygodniowo poszczególnym oddziałom maksymalnie taką ilość treści nauczania, jaka odpowiada ilości godzin lekcyjnych ujętych w planie, uwzględniając w szczególności równomierne obciążenie młodzieży w poszczególnych dniach tygodnia, jej możliwości psychofizyczne  w podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  5. W zakresie monitorowania postępów uczniów i uczennic  oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności młodzieży, w tym również informowania jej lub rodziców o postępach ucznia(-nicy) w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach obowiązują dotychczasowe ustalenia – zmodyfikowane i przystosowane do kształcenia na odległość; dominującą funkcją oceny ma być wspieranie i docenianie aktywności uczennic i uczniów.
  6. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły odbywa się za pomocą realizacji poleceń dyrekcji przesyłanych przez dziennik elektroniczny lub maila oraz uzupełniania dziennika, do którego nauczycielki i nauczyciele wpisują zrealizowane tematy, oceny oraz informują o przesłanych materiałach lub zadają zadania do samodzielnego wykonania, wykorzystując zakładkę „zadania domowe”; w podanym okresie nie sprawdza się obecności.
  7. Dokumentowanie realizacji lekcji w ramach nauczania indywidualnego, zintegrowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć wyrównawczo – dydaktycznych, a także zadań pedagoga, bibliotekarza oraz doradcy zawodowego odbywa się poprzez wypełnianie papierowej wersji dziennika i/lub składanie sprawozdań.
  8. Nauczyciele i nauczycielki wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których młodzież lub rodzice mogą korzystać.
  9. Nauczyciele i nauczycielki przesyłają dyrekcji informacje z terminami konsultacji dla rodziców i młodzieży zamieszczane następnie na stronie szkoły.
  10. Nauczycielki i nauczyciele przekazują dyrekcji informacje na temat konieczności modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

Kamila Możdżeń – Berbeć

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Im. II Armii Wojska Polskiego

w Trzebnicy