Rekrutacja do LO na rok 2019/2020

Zapraszamy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych! 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne!

Zapewniamy: 
– komfortowe warunki nauki – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.10, 
– nowoczesne wyposażenie gabinetów – tablice multimedialne, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe,
– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
– optymalne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
– zajęcia w klasach o profilach:

humanistyczno – medialnym (klasa a),

politechnicznym (klasa b),

przyrodniczo – medycznym (klasa c),

krajoznawczo – lingwistycznym (klasa d)

ekonomicznym (klasa e)

Przedstawiamy naszą ofertę klas pierwszych  3-letniego oraz 4-letniego  liceum ogólnokształcącego  na rok szkolny 2019/2020:

Zasady-rekrutacji-2019-2020_3-letnie_LO (4)

Zasady-rekrutacji-2019-2020_4-letnie_LO (4)

Wnioski do pobrania:

dla młodzieży kończącej gimnazjum

wniosek-o-przyjęcie_oświadczenie-RODO_gim

dla młodzieży kończącej szkołę podstawową

wniosek-o-przyjęcie_oświadczenie-RODO_sp

UWAGA! DO WNIOSKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ DWA ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE

Rekrutacja do LO w Trzebnicy odbędzie się zgodnie z następującymi aktami  prawnymi:

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r. Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Przepisy wpro­wa­dza­jące ustawę — Prawo Oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzy­let­niego li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, czte­ro­let­niego tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia, dla kan­dy­da­tów bę­dą­cych ab­sol­wen­tami do­tych­cza­so­wego gimnazjum.

W związku z podpisaniem, przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego, rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, na mocy których ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 19 czerwca 2019 r., Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie zarządzeń w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001093/O/D20191093.pdf 

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 3/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 14/2019

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4