Równamy szanse, kształcąc nowocześnie

„Równamy szanse, kształcąc nowocześnie” jest projektem skierowanym do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Termin realizacji – od 01.09. 2016 r. do 31.07.2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 417 810,75 zł. 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z funduszy krajowych, a 5% stanowi wkład własny.
CEL PROJEKTU: Podniesienie u 273 uczennic/ów Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy poziomu opanowania kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych i językowych, polepszenie warunków do nauczania eksperymentalnego z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (TIK) oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów do stosowania metody eksperymentu, indywidualnego podejścia do ucznia, wykorzystywania narzędzi TIK do wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości kształcenia oraz podwyższenie znajomości własnych predyspozycji i umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej u uczestniczek/ów projektu umożliwiających przygotowanie do rynku pracy.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. podwyższenie opanowania kompetencji matematycznych z uwzględnieniem stosowania wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, planowania oraz analizy wyników eksperymentów, wykorzystywania TIK u 192 osób-106 uczennic i 86 uczniów;
2.podwyższenie opanowania kompetencji naukowo-technicznych z uwzględnieniem projektowania eksperymentów, interpretowania i tworzenia informacji, w tym formułowania opinii i wniosków, wykonywaniem obliczeń oraz wykorzystywania TIK u 288 osób-180 uczennic i 108 uczniów;
3.podwyższenie opanowania kompetencji z języka angielskiego potrzebnych do skutecznej komunikacji w mowie i piśmie z uwzględnieniem nabycia umiejętności stosowania TIK w celu rozumienia i tworzenia wypowiedzi u 48 osób -32 uczennic i 16 uczniów;
4.podwyższenie opanowania kompetencji informatycznych z uwzględnieniem umiejętności tworzenia i przetwarzania informacji cyfrowej, komunikacji, zachowania bezpieczeństwa oraz umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów u 32 osób (16dz. i 16chł);
5. podniesienie jakości wyposażenia szkoły w sprzęt informatyczny zgodnie z rekomendacją MEN oraz urządzenia zwiększające komfort poruszania się osobom z niepełnosprawnością ruchową;
6. rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno –zawodowym dla 90 osób oraz planowanie ścieżki kariery zgodnej z potrzebami rynku pracy niezależnie od płci;
7. podniesienie kompetencji stosowania ICT oraz metod rozwijających kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową u 17 nauczycielek i 4 nauczycieli.
DZIAŁANIA:
1. ZAJĘCIA PODWYŻSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNE Z WYKORZYSTANIEM TIK DLA:
a) uczniów przystępujących do obowiązkowego egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym – po 10 grup 6-osobowych x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18,
b) uczniów przystępujących do dodatkowego egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym – po 6 grup 6-osobowych x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18.
2. ZAJĘCIA PODWYŻSZAJĄCE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE Z WYKORZYSTANIEM TIK dla uczniów przystępujących do dodatkowego egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym:
a) z biologii – po 8 grup 6-osobowych x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18,
b) z chemii – po 8 grup 6-osobowych x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18,
c) z fizyki – po 6 grup 6-osobowych x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18,
d) z geografii – po 2 grupy 6-osobowe x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18.
3. ZAJĘCIA PODWYŻSZAJĄCE KOMPETENCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM
TIK dla uczniów przystępujących do dodatkowego egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym- po 4 grupy 6-osobowe x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18.
4. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PODWYŻSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE – po 2 grupy 8-osobowe x 2 godz. w tyg. x 15 tygodni w latach 2016/17 i 2017/18.
5. WYPOSAŻENIE SZKOŁY W SPRZĘT TIK , DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH.
a) Wyposażenie gabinetu 58 w 28 laptopów dla uczniów i 2 dla nauczycieli oraz w tablicę interaktywną, projektor multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne,
b) Wyposażenie gabinetu 59 w 5 „Zestawów odczynników i chemikaliów do nauki biologii”.
6. WSPARCIE SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY.
Realizacja zadania pozwoli uczniom kl. I dokonać diagnozy predyspozycji, zainteresowań i umiejętności oraz otrzymać szeroko rozumianą wiedzę zawodową umożliwiającą zaplanowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.
7. SZKOLENIA NAUCZYCIELI:
a) „Multimedia (narzędzia i procedury TIK) w nauczaniu przedmiotowym”.
b) „Lekcje aktywizujące ucznia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej”
c) „Grupowa praca uczniów na lekcjach z wykorzystaniem chmury”
d) „Myślenie naukowe jako kompetencja kluczowa na zajęciach przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”
e) „Kurs programowania w języku Java „.

Regulamin projektu „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”

Plan zajęć – II semestr 2017-18

Równamy szanse (Trzebnica) 11 1 2017

Chemia_zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej

Geografia_zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Biologia_zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim

Geografia2_zajęcia na Uniwesytecie Przyrodniczym we Wrocławiu