Odpowiedź na informację Pana Burmistrza

…..Przez ostatnie 5 lat jesteśmy w ścisłej krajowej czołówce.   W latach 2013, 2014, 2016 i 2017 zdobyliśmy tytuły Brązowej,  a w 2015 r. Srebrnej Szkoły, oznaczające, że należymy do najlepszych liceów w Polsce, głównie pod względem wyników maturalnych… – to tylko fragment z naszej odp

Szanowny Panie Burmistrzu ! 

W numerze 10 {117} 26.05.2017r. „Panoramy trzebnickiej”  w artykule „Gmina Trzebnica szansą dla Liceum Ogólnokształcącego” znalazła się informacja o podjęciu przez Pana Burmistrza decyzji  o  przejęciu przez Gminę Trzebnica trzebnickiego Liceum Ogólnokształcącego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki.

Zarówno ta wiadomość,  jak i pozostała treść artykułu są dla mnie i całej społeczności szkolnej ogromnym zaskoczeniem. Złożony  do organu prowadzącego Arkusz organizacji placówki na rok 2017/18 w obecnej strukturze organizacyjnej został zatwierdzony. Nikt           z władz powiatu nie informował mnie o możliwych zmianach dotyczących organu prowadzącego. Nasi uczniowie i około 10 000 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego, to mieszkańcy wszystkich gmin powiatu trzebnickiego                i ościennych. Na temat ewentualnej zmiany dla tej szkoły organu prowadzącego powinni mieć prawo wypowiedzieć się wszyscy zainteresowani, oczywiście przed podjęciem decyzji przez władze samorządowe.

Zdziwienie (delikatnie mówiąc) całej społeczności szkolnej budzi niska ocena jakości kadry pedagogicznej, bazy szkolnej oraz oferty edukacyjnej. Ta niekorzystna, nieprawdziwa    i krzywdząca  opinia może mieć wpływ na rozpoczynającą się 1 czerwca rekrutację, zniechęcając kandydatów do wyboru naszej szkoły. W związku z tym proszę o opublikowanie w „Panoramie Trzebnickiej” poniższych informacji, pozostawiając ocenę jakości kształcenia    i bazy dydaktycznej czytelnikom gazety.

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego, a więc także trzebnickiej gminy mają  „swoje, dobre liceum”. Świetnie wykształcona, doświadczona, ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna potrafi wyrównywać braki naszych uczniów z poprzednich etapów kształcenia    i z sukcesem przygotowywać do zdania egzaminu maturalnego. Zdawalność matur waha się w granicach 98% do 100% i w 2016 r. była wyższa o 13,7% od zdawalności w liceach dolnośląskich. Dzięki temu, że w szkole pracują głównie nauczyciele dyplomowani (35 osób), jednocześnie egzaminatorzy egzaminu maturalnego (21 osób), możliwe jest wspieranie uczniów w rozwoju uzdolnień i predyspozycji zgodnie z bogatą ofertą szkoły oraz przygotowanie ich do osiągania wysokich wyników maturalnych z przedmiotów rozszerzonych, będących egzaminem wstępnym na studia. Ma to przełożenie na pozycję szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Po raz pierwszy szkoła pojawiła się w nim w 2004 roku. Przez ostatnie 5 lat jesteśmy w ścisłej krajowej czołówce.   W latach 2013, 2014, 2016 i 2017 zdobyliśmy tytuły Brązowej,  a w 2015 r. Srebrnej Szkoły, oznaczające, że należymy do najlepszych liceów w Polsce, głównie pod względem wyników maturalnych. Szkoła jest również wielokrotną Laureatką „Złotej Sowy” Powiatu Trzebnickiego. Mając świadomość, że współczesna matura to nie tylko dowód dojrzałości intelektualnej, ale również egzamin wstępny na studia, swoją ofertę edukacyjną dostosowujemy do wymagań wyższych uczelni oraz potrzeb kandydatów. Dużą wagę przywiązujemy do  rozwoju kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, językowych  i informatycznych, które są obecnie najcenniejsze na rynku pracy. Ich doskonalenie jest możliwe dzięki współpracy z wieloma wyższymi uczelniami, a szczególnie    z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetami Wrocławskim i Przyrodniczym. Wszyscy uczniowie uczą się 2 języków obcych, w tym jednego  na poziomie rozszerzonym w systemie kształcenia poziomowego, co przygotowuje do studiowania i pracy nie tylko w kraju. Mamy również ofertę dla humanistów połączoną z edukacją medialną. Praktyczne umiejętności językowe młodzież zdobywa także podczas trwających już ćwierć wieku międzynarodowych wymian językowych. Obecnie młodzież doskonali je dzięki współpracy ze szkołami z 5 państw europejskich w ramach programów: Erasmus plus z Hiszpanią, Włochami, Cyprem i Rumunią oraz Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży z Niemcami.

Zapewniamy wszystkim chętnym bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych połączonych       z wyjazdami na wyższe uczelnie m.in. w ramach projektów współfinansowanych                       z Europejskiego Funduszu Społecznego. Począwszy od 2010 r. realizujemy już czwarty projekt. Łączna kwota pozyskana na dodatkowe kształcenie młodzieży i wyposażenie placówki to ponad 2 mln złotych.

Dużą uwagę przywiązujemy do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, szczególnie w klasie I. Dbamy, współpracując z instytucjami rynku pracy czy Uniwersytetem Wrocławskim, o wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej     w oparciu o predyspozycje i potrzeby polskiego oraz europejskiego rynku pracy, realizując projekty „Od aktora do autora” oraz Mapa ucznia, klasy i szkoły”.

Wysiłek intelektualny młodzież może równoważyć udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i wydarzeniach sportowych. Oferujemy gry zespołowe dla chłopców i dziewcząt oraz zajęcia fitness. Dysponujemy nowoczesną, świetnie wyposażoną bazą sportową.

Wierząc w to, że  każdy posiada właściwy dla niego talent, choć nie zawsze odkryty, pierwszy dzień wiosny jest w szkole świętem talentów. Szkolna Gala Talentów  to czas odkrywania i promowania ogromnych możliwości twórczych naszych uczniów, niezależnie

od uzyskiwanych wyników w nauce. Z sukcesami promujemy ich osiągnięcia również na Dolnośląskich Galach Talentów. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  przyznało nam tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Ogromną wagę przykładamy do kształtowania wśród młodzieży szlachetnych, prawych i altruistycznych postaw, czemu służy szeroka działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, w ramach którego prowadzone są m. in. takie akcje, jak: adopcja na odległość uczennicy z Filipin, wolontariat hospicyjny, honorowe krwiodawstwo, dawstwo szpiku kostnego, zbiórki dla potrzebujących, wspieranie osób niepełnosprawnych, odwiedziny mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, współpraca z przedszkolem, współudział w przedsięwzięciach organizowanych przez gminę, parafię itp.

Uczniowie uzdolnieni i utalentowani mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie stypendiów: Premiera, Ministra Edukacji Narodowej, Starosty oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, które funduje stypendia dla uczniów uzyskujących tytuły Primus Inter Pares, Uczeń Roku oraz Talent Roku.

Do tradycji szkoły należą liczne wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe, uczniowskie koncerty muzyczne, spektakle czy  polonez na trzebnickim rynku, które stają się wydarzeniami środowiskowymi.

Budynek szkoły liczy sobie ponad 90 lat i wymaga dużych nakładów finansowych.       W ciągu ostatnich 15 lat, w czasie których pełniłam funkcję dyrektora, na budowę nowych obiektów, modernizację, remonty i wyposażenie wydano ponad 8 000 000,00 zł !!!  Środki finansowe na ich realizację pochodziły z: budżetu Powiatu Trzebnickiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Europejskiego Funduszu Społecznego, dochodów własnych szkoły, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego, Rady Rodziców oraz od darczyńców. W trakcie negocjacji jest umowa Powiatu Trzebnickiego          z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim na ponad 1 000000,00 zł na projekt inwestycyjny   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czas realizacji, to lata 2017-2018.

Dzięki tym nakładom w kolejnych latach m. in. zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

 1. 2002 – modernizacja i wyposażenie sali komputerowej;
 2. 2002, 2006, 2007 – pozyskanie sprzętu komputerowego do 3 pracowni i biblioteki;
 3. 2003 – modernizacja pokoju nauczycielskiego;
 4. 2002- 2004 – modernizacja korytarzy szkolnych na 2 poziomach;
 5. 2004 – generalny remont sali sportowej z wymianą instalacji elektrycznej;
 6. 2005 – generalny remont auli szkolnej z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia

oraz montażem nagłośnienia i multimediów;

 1. 2005-2006 – całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
 2. 2007 – instalacja monitoringu wizyjnego;
 3. 2008 – pokrycie szkolnych boisk sztuczną nawierzchnią;
 4. 2008 – remont pracowni chemicznej z instalacją profesjonalnego dygestorium;
 5. 2002-2008 – generalne remonty 7 sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej

i wyposażenia;

 1. 2010 – wymiana 1300 m2 podłóg i wykładziny podłogowej na korytarzach i 16 salach

lekcyjnych;

 1. 2010 – remont korytarzy w części południowej szkoły – II piętro;
 2. 2010 – instalacja systemu alarmowego;
 3. 2010 – instalacja sieci internetowej doprowadzającej sygnał do wszystkich sal

lekcyjnych;

 1. 2010 – 2011 wyposażenie szkoły:
  1. w sprzęt komputerowy – 37 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 32 duże monitory – umożliwiający nowoczesne i efektywne zarządzanie szkołą,

w tym wdrożenie e-dziennika, 2 tablice interaktywne z projektorami;

 1. w pomoce dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audio i sportowy,
 1. 2011 – remont szatni i wyposażenie w szafki;
 2. 2010 – 2012 – budowa nowej hali sportowej;
 3. 2010-2013 – wymiana mebli w większości sal lekcyjnych;
 4. 2013 – „Bezpieczna Szkoła – Karta Szkolna” – montaż kontrolowanego dostępu do

obiektów szkolnych;

 1. 2014 – nowa lokalizacja połączona z generalnym remontem:
  1. biblioteki szkolnej z przesuwanymi regałami;
  2. 2 nowych pracowni komputerowych (nowa instalacja elektryczna

i internetowa);

 1. 2014 – wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy: 4 tablice interaktywne,

4  projektory multimedialne, 17 zestawów komputerowych

z oprogramowaniem;

 1. 2014 – generalny remont sali sportowej „starej” i pomieszczeń sanitarnych

z wymianą dachu, dofinansowany z Ministerstwa Sportu;

 1. 2015 – 2016 dostosowanie obiektów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy do

wymogów ochrony przeciwpożarowej;

 1. 2016 – 2017 – w ramach projektu unijnego zakupienie mobilnej „Sali laptopowej”:

32 laptopy, tablica interaktywna i urządzenie wielofunkcyjne;

 1. 2017-2018 r. planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego

w 85% z funduszy  unijnych, na kwotę 1 066 000 zł. (modernizacja i

wyposażenie 5 pracowni i 4 sal językowych, podjazd dla niepełnosprawnych,

częściowa wymiana dachu i instalacji elektrycznej w skrzydle południowym).

Powyższe zestawienia to tylko część bogatej i różnorodnej działalności szkoły, wysoko ocenianej przez środowisko o czym świadczą zadawalające wyniki naboru, mimo bardzo głębokiego niżu demograficznego i bliskości Wrocławia. Wyrazy uznania i liczne podziękowania otrzymujemy od absolwentów, rodziców czy instytucji współpracujących: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, wyższych uczelni, szkół partnerskich z Trzebnicy i z zagranicy, przedszkoli, ośrodka hospicyjnego, szpitala itp.. Na te pozytywną opinię rzetelnie pracujemy wszyscy: wicedyrektorki – panie Anna Grzegorczyk i Elżbieta Wróblewska, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów.

Społeczność naszej szkoły zasłużyła na uznanie i promowanie jej osiągnięć po to, aby kolejne pokolenia szkół podstawowych powiatu trzebnickiego wybierały właśnie to liceum. Zasługujemy również na to, aby informacje o kluczowych decyzjach w sprawie jej struktury nie pochodziły z gazety.

W imieniu Nauczycieli i Pracowników

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy

Dyr. Danuta Szuber

Burmistrz_INFORMACJA_LO