Konkurs Regionalny CZY ZNASZ SWÓJ POWIAT?

Temat przewodni: „Sport i rekreacja w mojej gminie”

(Wszystkich uczniów chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych, prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli geografii: A. Banaś i A. Duliby)

I. ETAP SZKOLNY KONKURSU: 5 kwietnia 2017 r.

II. ETAP POWIATOWY KONKURSU: 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00.

III. ADRESACI: Uczniowie klas I-III gimnazjów powiatu trzebnickiego.

IV. CELE KONKURSU:

• popularyzowanie wiedzy o środowisku geograficznym, historii, kulturze, gospodarce, walorach turystyczno-krajoznawczych oraz problematyce społecznej powiatu trzebnickiego;
• ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu;
• współpraca uczniów, nauczycieli i szkół powiatu trzebnickiego ze środowiskiem lokalnym;
• promocja talentów.

V. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

• Środowisko fizyczno-geograficzne powiatu trzebnickiego (położenie geograficzne, ukształtowanie, budowa geologiczna, wody powierzchniowe
i podziemne, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz ochrona przyrody);
• Zabytki architektury świeckiej i sakralnej; obiekty przyrodnicze oraz obiekty historyczne
i współczesne stanowiące atrakcje turystyczne w powiecie trzebnickim;
• Zagadnienia z zakresu demografii i gospodarki powiatu;
• Cykliczne wydarzenia sportowe i kulturalne powiatu i gmin.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU POWIATOWEGO:

W etapie powiatowym konkursu biorą udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły gimnazjalne z powiatu trzebnickiego.

Część I konkursu: Drużyny przez 30 minut rozwiązują test sprawdzający wiedzę o powiecie (zakres wiedzy: środowisko geograficzne, kultura i zabytki, zagadnienia ludnościowe, gospodarka regionu) – 20 pkt.

Część II konkursu: Każda drużyna przedstawia prezentację na temat
„ Sport i rekreacja w mojej gminie.” (czas wystąpienia – max 10 minut).

Przy ocenianiu będą brane pod uwagę m. in. znajomość tematu, spójność prezentacji, komunikatywność, wykorzystanie czasu, oryginalność pomysłu, zgodność ze stanem faktycznym, różnorodność wykorzystanych źródeł, technika i estetyka wykonania prezentacji oraz osobiście wykonane fotografie, pliki dźwiękowe i filmy – 10 pkt.

⃰ W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez drużyny przewidziana jest dogrywka w formie pytań zadawanych przez jurorów – 2 pkt.

VIII. LITERATURA, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

• Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy Przewodnik rowerowy, autorzy: Radosław Lesisz, Włodzimierz Ranoszek, Piotr Żmuda;
• Trzebnica Oborniki Śląskie Kocie Góry Przewodnik po pasmach Wzgórz Trzebnickich pod redakcją Piotra Żmudy;
• Mapa turystyczna szlaków pieszych i tras rowerowych po Wzgórzach Trzebnickich i Dolinie Baryczy;
• Strony internetowe poszczególnych gmin powiatu trzebnickiego